Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

מתמטיקה לכלכלנים

כלכלה מתמטית היא יישום של שיטות מתמטיות להצגת תיאוריות ולניתוח בעיות בכלכלה. לעתים קרובות שיטות יישומיות אלו חורגות מגיאומטריה פשוטה ועשויות לכלול חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, משוואות דיפרנציאליות ודיפרנציאליות, אלגברה מטריצת, תכנות מתמטי או שיטות חישוביות אחרות.
מתמטיקה מאפשרת לכלכלנים להצהיר הצהרות משמעותיות וניתנות לבדיקה על נושאים רחבי טווח ומורכבים שבאים לידי ביטוי פחות בקלות בערוצים לא פורמליים. בנוסף, שפת המתמטיקה מאפשרת לכלכלנים להעלות טענות ספציפיות וחיוביות לגבי נושאים שנויים במחלוקת או במחלוקת שלא היו מתאפשרות ללא מתמטיקה.

מוֹקֵד:

אלגברה ליניארית

אָנָלִיזָה

משוואות דיפרנציאליות 

לקוחות ושותפים

טכנולוגיית רפואה אטמוספרית