Digital Tהינק Tקרסול (DTT)

טכנולוגיה רפואית יישומית

טכנולוגיית בריאות מוגדרת על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"יישום של ידע ומיומנויות מאורגנים בצורה של מכשירים, תרופות, חיסונים, תהליכים ומערכות שנועדו לפתור בעיה בריאותית ולשפר את איכות החיים" וכוללת תרופות, מכשירים, תהליכים ומערכות ארגוניות בשימוש במגזר הבריאות וכן מערכות מידע ממוחשבות.


Fokus:

השפעות של אופטימיזציה של זרימה במערכות יניקה כירורגיות - The Turbulence Controlled Suction System

פיזיקה של דם

פגיעה בשלמות הדם עקב הפרעות בזרימה 

לקוחות ושותפים

טכנולוגיית רפואה אטמוספרית